Dotacje UE

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w Firmie Handlowej ANLUX Anna Gawłowska
w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi
 

Beneficjent: Firma Handlowa ANLUX Anna Gawłowska 

Numer projektu: POIG.08.02.00-24-145/12-00 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typy B2B


Całkowity koszt realizacji Projektu: 865 518,00 PLN
- w tym wydatki kwalifikowalne: 865 518,00 PLN
- w tym wydatki niekwalifikowane: 0,00 PLN 
Kwota współfinansowania Projektu za środków publicznych: 519 310,80 PLN
Poziom współfinansowania Projektu za środków publicznych: 60%
Kwota współfinansowania Projektu za środków europejskich: 441 414,18 PLN
Poziom współfinansowania Projektu za środków europejskich: 85%
Kwota współfinansowania Projektu za środków budżetu państwa: 77 896,62 PLN
Poziom współfinansowania Projektu za środków budżetu państwa: 15%

Planowany okres realizacji Projektu: 01.05.2013 - 31.10.2014

Krótki opis projektu:

Realizacja projektu obejmuje uruchomienie informatycznego systemu B2B pomiędzy Firmą Handlową ANLUX Anna Gawłowska a jej partnerami biznesowymi. System będzie automatyzować procesy biznesowe zachodzące pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są bardzo czasochłonne. Dzięki wdrożeniu systemu możliwe będzie rozwinięcie i zoptymalizowanie współpracy na nowym, nieosiągalnym dotychczas poziomie. Cel wdrażanego projektu determinuje zakres rzeczowy projektu oraz harmonogram jego realizacji, które zostały zaplanowane tak by: - wdrożenie systemu B2B nie zakłóciło pracy wnioskodawcy oraz systemów partnerów, z którymi zostanie on zintegrowany. System zarówno ten, który w firmie już działa jak i wdrażany muszą spełniać warunek niezawodności i ciągłości, bowiem w połączeniu będą one podstawowym źródłem przychodów firmy Anlux Anna Gawłowska. - zapewnić skalowalność całego systemu, co oznacza zdolność projektowanego systemu B2B do adaptacji nowych technologii informatycznych oraz możliwość przyłączenia kolejnych użytkowników biznesowych. Wymogi te stanowią główny czynnik decydujący o zaplanowanych kosztach i zakresie działań, a także profilu programistycznego tego projektu. Ze względu na zakres rzeczowy prac oraz w celu sprawnego wdrożenia i rozliczenia projektu został on podzielony na 3 etapyInformujemy, że nabór ofert w ramach projektu "Wdrożenie systemu B2B w Firmie Handlowej ANLUX Anna Gawłowska w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi"został zakończony.