Informacja o utylizacji

Zużyty sprzęt elektroniczny

Jeśli zamierzasz  pozbyć się produktu oznaczonego tym symbolem, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Użytkownik, który zamierza się pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego typu.

Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 1 lipca 2005 i maja zapewnić odpowiedni poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.